Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

 
 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH NAM ĐỊNH

Trong năm 2024 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: hồ sơ

- Đã xử lý: hồ sơ

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Tra cứu thủ tục
NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Top