Giới thiệu
 
Trung tâm phục vụ Hành chính công Tỉnh Bắc Kạn

Vị trí, chức năng của Trung tâm

1. Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý về tổ chức, nhân sự, hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trung tâm có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Địa chỉ Trung tâm: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Trung tâm là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có). Thông tin, tuyên truyền, công khai, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Phối hợp nghiên cứu các quy định của Nhà nước về cải cách hành chính, thực hiện chính quyền điện tử, tham gia đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Lưu trữ, cung cấp thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính và hoạt động của Trung tâm theo quy định.

Thời gian làm việc, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm làm việc vào các ngày trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

1. Giờ mùa hè (15/4 đến 14/10)

a) Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút;

b) Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

2. Giờ mùa đông (từ 15/10 đến 14/4 năm sau)

a) Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ;

b) Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

 
 

​​​​​​

​​​