Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3880.888;  Email: trungtamphucvuhcc@backan.gov.vn

​​