STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 08/CT-UBND 12/07/2021 Chỉ thị Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công, thực hiện các chế độ, chính sách tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
2 418/BC-UBND 12/07/2021 Báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2021
3 08/BC-TTPVHCC 06/07/2021 Báo cáo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
4 944/QĐ-UBND 22/06/2021 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách nhân sự của các sở, ban, ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn
5 04/TB-TTPVHCC 09/04/2021 Thông báo Thời gian làm việc mùa Hè tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn
6 2008/QĐ-UBND 06/11/2020 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
7 1993/QĐ-UBND 05/11/2020 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
8 1969/QĐ-UBND 02/11/2020 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn
9 1891/QĐ-UBND 20/10/2020 Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
10 1892/QĐ-UBND 20/10/2020 Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
1 2 3