...  

Công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết, ủy quyền thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 9/7/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết, ủy quyền thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
...  

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Ngày 9/7/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.
...  

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

Ngày 9/7/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn.
...  

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Ngày 2/7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.
...  

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/6/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.
...  

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.
...  

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 25/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 1107/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.
...  

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ký ban hành quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.