...  

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ký ban hành quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 7 tháng 12 năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.
...  

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Ngày 7/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn.
...  

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 5/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2285/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.
...  

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi về thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2217/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi về thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
...  

Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 2208/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.
...  

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 23/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2171/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.
...  

Ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Ngày 22/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2168/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn.
...  

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Ngày 22/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định 2167/QĐ-UBND ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn.