...  

Hơn 6 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong tháng 10 năm 2023

Trong tháng 10 năm 2023, Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo hiệu quả, chính xác, minh bạch.
...  

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) giúp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC.
...  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn tổ chức gặp mặt chúc mừng nữ công chức, viên chức nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam

Sáng 20/10, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Lãnh đạo Trung tâm tổ chức gặp mặt chúc mừng nữ công chức, viên chức nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023).
...  

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 20/10/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ban hành Công văn số 16/TTPVHCC-HCQT về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.
...  

Thay thế nhân sự Sở Xây dựng cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Ngày 16/10/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1886/QĐ-UBND về việc thay thế nhân sự Sở Xây dựng cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.
...  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn là đầu mối tập trung thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 18 cơ quan, đơn vị, gồm 16 sở và 2 cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
...  

Ban hành Nội quy làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Ngày 25/9/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-TTPVHCC về việc ban hành Nội quy làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn thay thế Nội quy đã ban hành năm 2019.
...  

Thông báo thủ tục hành chính áp dụng thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Ngày 14/9/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã ban hành Thông báo số 14/TB-TTPVHCC về thủ tục hành chính áp dụng thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10