Ngày 10/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, công bố 6 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại chuyên mục “DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN” tại địa chỉ: “dichvucong.backan.gov.vn”.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định.

Chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Dương Thêm