Ngày 13/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2077/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, công bố 28 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, trong đó có: 14 thủ tục hành chính cấp huyện; 12 thủ tục hành chính cấp xã và 2 thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN” tại địa chỉ: dichvucong.backan.gov.vn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Thu Hiền