Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn; phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.


Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 14/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Công văn số 7697/UBND-NCPC yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ; trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Nội vụ rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ, nhất là đánh giá, nhận xét việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụ.

Thanh tra tỉnh đôn đốc, hướng dẫn thanh tra các sở, thanh tra các huyện, thành phố trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, đảm bảo có nội dung thanh tra hoạt động công vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động công vụ và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, trong đó quan tâm tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, có tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chung, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; lên án, phê phán các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp hoặc có hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật.../.

Thu Hiền