Ngày 29/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, phê duyệt 1 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thu Hiền