Ngày 16/10/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1886/QĐ-UBND về việc thay thế nhân sự Sở Xây dựng cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ký quyết định bổ sung 1 nhân sự dự phòng của Sở Xây dựng là ông Hoàng Hải Nam, chuyên viên phòng Quản lý xây dựng đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16/10/2023 thay thế bà Nguyễn Thị Minh Phương do đã chuyển công tác. Trách nhiệm, quyền lợi, thời hạn của nhân sự được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và các quy định của pháp luật có liên quan./.

Quang Đạt