Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn là đầu mối tập trung thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 18 cơ quan, đơn vị, gồm 16 sở và 2 cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.


Giải quyết thủ thục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật về cơ chế một của, một cửa liên thông. Trung tâm có nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận, số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hiện các nội dung đổi mới như: Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; triển khai cơ chế giao 01 nhân viên của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay cho công chức 04 sở; áp dụng bộ nhận diện thương hiệu thống nhất Bộ phận Một cửa cho biển tên trong và ngoài trụ sở của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, các sở có thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện nhằm cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, cụ thể:

Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thông qua rà soát đã đề xuất, cắt giảm yêu cầu, điều kiện, thành phần hồ sơ và giảm thời gian giải quyết của nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân.

Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở khai thác, tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp được thuận lợi, đơn giản. Đồng thời, việc tái cấu trúc quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính giúp đơn giản hóa trình tự các bước, công việc thực hiện của công chức, viên chức góp phần tăng năng suất lao động.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã chú trọng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Các hồ sơ thủ tục hành chính đều được cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh và phần mềm chuyên ngành để giảm thiểu thời gian xử lý, tăng cường tính minh bạch, thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình theo dõi hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


Công dân tra cứu thông tin về thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngoài ra, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hiện xã hội hóa giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công tích đảm nhận một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhân, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay thế công chức 04 sở có thủ tục hành chính thực hiện tại đơn vị.

Tính từ ngày 15/3/2023 đến 14/6/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 29.583 hồ sơ, cùng kỳ năm trước là 24.346 hồ sơ (tăng 5.237 hồ sơ so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, số lượng hồ sơ phát sinh cao nhất thuộc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội tỉnh: 38.795 hồ sơ. Số lượng hồ sơ phát sinh thấp nhất thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: 36 hồ sơ. Năm 2023, trung bình 1 cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận 30 hồ sơ/1 ngày làm việc. Tăng 15 hồ sơ so với cùng kỳ năm trước.

Trung tâm thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức kịp thời hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện một số mô hình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính như: Ký kết chương trình phối hợp với Đoàn Các cơ quan tỉnh về tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính; phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn mở tài khoản ngân hàng miễn phí cho tổ chức, cá nhân; triển khai thí điểm mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt” trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Song song với việc hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành có thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm cũng đã hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại nhà thông qua điện thoại, zalo. Thông qua việc hướng dẫn, nhiều tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán trực tuyến thành công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh...

Để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh, phát huy, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính với mục tiêu xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ./.

Thu Hiền