Ngày 25/9/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-TTPVHCC về việc ban hành Nội quy làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn thay thế Nội quy đã ban hành năm 2019.


Hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Nội quy nêu rõ thời gian làm việc; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quy định đối với tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Về thời gian làm việc, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn làm việc vào các ngày trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định hoặc theo thông báo của cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm). Đối với giờ làm việc mùa hè (từ ngày 15/4 đến ngày 14/10), buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Đối với giờ làm việc mùa đông (từ ngày 15/10 đến ngày 14/4 năm sau), buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Chấp hành nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động, Nội quy làm việc của Trung tâm, Nội quy ra vào của Bưu điện tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác; trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần. Tiếp nhận, số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định. Tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các thủ tục hành chính không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình thực tế. Mặc đồng phục của Trung tâm hoặc trang phục ngành theo quy định, đeo Thẻ công chức, viên chức, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Giữ gìn vệ sinh chung; bảo quản, sử dụng tài sản của Trung tâm an toàn, hiệu quả, đúng mục đích.

Đối với tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm

Chấp hành Nội quy làm việc này và hướng dẫn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm. Có thái độ lịch sự, không gây mất an ninh trật tự, không hút thuốc lá, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm; giữ gìn vệ sinh chung, để phương tiện đi lại đúng nơi quy định. Nhận xét, đánh giá khách quan, công bằng, trung thực về mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm. Kê khai đúng nội dung các mẫu đơn, tờ khai; nộp đầy đủ thành phần, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính theo cách thức quy định và hướng dẫn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan. Mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Trường hợp được ủy quyền nhận thay thì mang thêm giấy ủy quyền của người đã ủy quyền đi nhận thay kết quả. Nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí (nếu có) theo quy định. Phản ánh, kiến nghị, tố cáo cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định của pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật khác với lãnh đạo Trung tâm hoặc Tổ Tổng hợp và Giám sát giải quyết phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại 0209.3880.888 để được hướng dẫn, xem xét giải quyết./.

Quang Đạt