Ngày 20/10/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ban hành Công văn số 16/TTPVHCC-HCQT về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.


Hướng dẫn công dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến

Qua theo dõi, tổng hợp kết quả tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 3 tháng gần nhất cho thấy, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành làm việc tại Trung tâm đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua trực tuyến tháng sau cao hơn tháng trước. Tuy nhiên, tại một số lĩnh vực, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến chưa cao, trong đó có nhiều nguyên nhân, như việc sử dụng máy tính của người dân để nộp hồ sơ trực tuyến còn hạn chế, chưa đăng ký được tài khoản trên Cổng Dịch vụ công, chưa có tài khoản ngân hàng để thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, một số thời điểm Cổng Dịch vụ công bị lỗi.

Để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân nói chung, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến nói riêng, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã đề nghị cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính có quy định thu phí, lệ phí. Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của Tổ Hành chính - Quản trị theo định kỳ hằng tháng, trong đó ngoài kết quả đạt được, đề nghị nêu các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến để tìm ra nguyên nhân, có giải pháp nâng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Chủ động phối hợp và đẩy mạnh việc thực hiện mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt”, các chương trình phối hợp đã ký kết với Đoàn Các cơ quan tỉnh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn đang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, Nội quy làm việc của Trung tâm; chấp hành các quy định về văn hóa công sở, có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, tôn trọng tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện thủ tục hành chính. Tuyệt đối không để chậm trễ tại bước tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân./.

Quang Đạt