Ngày 15/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2103/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ; Văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, ban hành 9 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ; Văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN” tại địa chỉ: dichvucong.backan.gov.vn.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ  và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định xây dựng và chỉnh sửa quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Một cửa điện tử theo quy định.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Lành Minh