Ngày 26/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Cụ thể, kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023 được đăng tải công khai trên: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ https://www.backan.gov.vn); Chuyên trang về Chuyển đổi số của tỉnh (địa chỉ https://chuyendoiso.backan.gov.vn); Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ https://ict.backan.gov.vn) và phần mềm đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tỉnh (địa chỉ https://pdti.backan.gov.vn/).

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng đơn vị, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch nâng cao thứ hạng chuyển đổi số năm 2024; tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm (đối với các đơn vị có thứ hạng thấp), đồng thời triển khai các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm đẩy mạnh, cải thiện triệt để các chỉ số chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương.

Đồng thời giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động hướng dẫn, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị có thứ hạng thấp khắc phục những tồn tại cũng như tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

Hồng Nhung