Ngày 1/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, phê duyệt 137 thủ tục hành chính thuộc quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, trong đó dịch vụ công trực tuyến là 135; dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 119; dịch vụ công trực tuyến một phần: 16; Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 2.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn: Căn cứ danh mục dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt tại Quyết định, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến đảm bảo theo tỷ lệ quy định.

Sở Nội vụ: Cập nhật, công khai hình thức tiếp nhận của thủ tục hành chính theo hình thức được phê duyệt tại Quyết định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo thời gian công khai đã quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông: Cập nhật và cấu hình danh mục dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt tại Quyết định này tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn để làm cơ sở cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 4 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Lành Minh