Ngày 1/4/2024, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 30/TB-SNV về Danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.

Theo đó, Sở Nội vụ thông báo danh mục gồm 119 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 16 dịch vụ công trực tuyến một phần và 2 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến, 135 dịch vụ công chỉ tiếp nhận trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý giải quyết của Sở Nội vụ.

Tại Thông báo, Sở Nội vụ cũng hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính./.

Thu Hiền