Ngày 28/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết của 6 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục hành chính số thứ tự 43, 44, 45, 46, 48, 59 thuộc phần II. Lĩnh vực Đường thủy nội địa tại phụ lục kèm theo Quyết định số 652/QĐ-UBND  ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Thu Hiền