Trong tháng 10 năm 2023, Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo hiệu quả, chính xác, minh bạch.


Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn là đầu mối tập trung thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 18 cơ quan, đơn vị, gồm 16 sở và 2 cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Tính từ ngày 11/10 đến hết ngày 10/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 6.482 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 5.200 hồ sơ; hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 976; số hồ sơ đã xử lý và trả kết quả là 5.415 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ trả trước hạn là 3.066; không có hồ sơ quá hạn.

Trong phương hướng, nhiệm vụ của tháng 11 năm 2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cập nhật đầy đủ hồ sơ, kết quả xử lý hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính có hiệu quả; Nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Thu Hiền