Số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) giúp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC.

Thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, trong đó xác định nhiệm vụ số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành có TTHC thực hiện tại Trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ cho 100% cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm để sử dụng ký số dữ liệu, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Cùng với đó, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm được tham gia tập huấn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để tiếp thu, nắm bắt quy trình, các thao tác thực hành số hóa hồ sơ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả việc thực hiện số hóa hồ sơ TTHC.


Công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thao tác ký số các giấy tờ là thành phần hồ sơ TTHC

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cũng đã quán triệt, chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành làm việc tại Trung tâm thực hiện đồng bộ, triệt để việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC và thực hiện đúng quy trình các bước tiến hành số hóa theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; thực hiện ký số các giấy tờ là thành phần hồ sơ TTHC, kết quả giải quyết TTHC và chuyển vào kho lưu trữ cập nhật, bổ sung cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ giải quyết TTHC, đồng thời để khai thác, tái sử dụng.

Việc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ TTHC không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mà còn giảm áp lực cho cơ quan Nhà nước. Có hồ sơ điện tử, việc tra cứu, tìm kiếm số liệu, dữ liệu được tiến hành một cách đơn giản, dễ dàng hơn; lưu trữ văn bản cũng không tốn kém.

Thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để chỉ đạo, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm thực hiện nghiêm quy định về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời, tiếp tục tăng cường phối hợp hỗ trợ các sở, ban, ngành trong quá trình thực hiện số hóa, lưu trữ, sử dụng kết quả giải quyết TTHC; định hướng tuyên truyền, hỗ trợ và vận động người dân, doanh nghiệp tham gia tạo lập tài khoản định danh điện tử, sử dụng kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và việc lưu trữ, tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh./.

Thu Hiền